Instrukce pro studenty a dobrovolníky

Milé kolegyně, milí kolegové, níže naleznete kompletní materiály, ze kterých byste měli vycházet při provádění rozhovorů s Vašimi respondenty.

Pokud byste měli jakýkoliv dotaz, podívejte se prosím do našeho dokumentu FAQ (často kladené otázky), případně se prosím obraťte přímo na spolugaranta projektu (PhDr. Dalibor Kučera, PhD., dkucera@pf.jcu.cz). Děkujeme.

Postup

 1. Nejprve vyplňte běžný červený dotazník JUPSYCOR sami za sebe. Dotazník zde označte svým identifikátorem.
 2. Oslovte vhodného respondenta a požádejte ho o zhruba 10minutový telefonický rozhovor. Může se jednat o člena rodiny, kamaráda či známého.
 3. Nainstalujte a ověřte si funkčnost aplikace pro záznam rozhovoru ve Vašem telefonu. Případně můžete použít hlasitý odposlech na telefonu a k nahrávání diktafon (diktafon použijte v případě osobního dotazování).
  Připravte si také Záznamový list (PDF), do kterého budete zaznamenávat dotazníkové odpovědi.
 4. Zavolejte respondentovi a přečtěte mu nebo parafrázujte (volně vysvětlete) znění informovaného souhlasu a požádejte ho o souhlasnou odpověď.
 5. Požádejte respondenta o základní údaje o jeho osobě. Zapište si je do Záznamového listu nebo přímo do formuláři (modrý dotazník ve verzi pro studenty a dobrovolníky).
 6. Spusťte nahrávání rozhovoru a položte respondentovi tři otevřené otázky. Nechte respondenta v klidu vypovědět. Tyto odpovědi poré prosím přepište podle pokynů níže.
 7. Projděte s respondentem zbývající položky dotazníku. Zde už není nezbytné rozhovor nahrávat. Přečtěte respondentovi v klidu zadání (kdykoliv mu je také zopakujte) a jaké jsou možnosti jeho odpovědi (ANO/NE nebo škála). Zaznamenávejte si odpovědi do Záznamového listu nebo přímo do dotazníku. Respondenta prosím žádným způsobem nenavádějte, jak by měl/mohl odpovědět. Na konci rozhovoru mu poděkujte a ukončete nahrávání.
Podklady k dotazování

Podklady

Záznamový list
 • Dvoustránku se všemi dotazníkovými otázkami v PDF naleznete ke stažení zde.
Identifikátory aneb Jak správně označit dotazníky

Aby byly všechny odpovědi správně zařazeny, je třeba do dotazníků uvést správnou identifikaci spolupracovníka a respondenta. Systém je jednoduchý.

Studenti:

 • Student JU = zadejte studentské číslo (P12345, S12345 atd.)
 • Student jiné univerzity = zadejte zkratku Vaší univerzity a svůj studentský identifikátor/číslo (např. UKxxxxx, MUxxxxx, UPxxxxx, ZCUxxxxx, viz seznam zkratek univerzit)

Dobrovolníci:
= zadejte svůj originální sestavený kód:

 • první 3 písmena Vašeho příjmení (bez diakritiky)
 • číslo měsíce Vašeho narození (bez diakritiky)
 • první 3 písmena křestního jména Vaší matky
  Příklad: “NOVÁK + ÚNOR + IVANA” = nov2iva

Vaši respondenti:
Pro unikátní označení Vašeho respondenta prosím zadejte “svůj kód _ kód respondenta”. Sestavení kódu respondenta:

 • první 3 písmena křestního jména (bez diakritiky)
 • první 3 písmena příjmení (bez diakritiky)
  Příklad: “PAVEL + NOVÁK” = pavnov

Výsledný IDENTIFIKÁTOR RESPONDENTA tedy může mít podobu např. “P12345_pavnov”. Pro tohoto respondenta bude kód vždy stejný.

Tři otevřené otázky určené k přepisu
 1. Co pro Vás znamená současná situace a změnila nějak Váš život? V případě, že ano, jak?
 2. Od kdy jste začal(a) považovat situaci za vážnou?
 3. Jak situaci aktuálně prožíváte? Co považujete za nejhorší? Co Vám pomáhá?
Instrukce k provedení přepisu
 • Přepsaný text (odpovědi na tři otázky) vložte buď do elektronického formuláře (současně s dotazníkovými odpověďmi), nebo zašlete jako přílohu e-mailu na adresu jupsycor@centrum.cz. V tomto případě text rozhovoru zašlete jako prostý textový soubor (.txt, např. v programu Poznámkový blok) a pojmenujte podle identifikátoru respondenta (např. P12345_pavnov.txt). Otázky není nutné do textu vkládat, stačí přepsat odpovědi (promluvy respondenta) a oddělit je stiskem [enter].
 • V přepisu prosím změňte jakákoliv jména nebo další osobní údaje, které zde zaznívají (neodstraňujte je, ale změňte – např. „Honza“ na „Pavel“, „Písek“ na „Brno“ apod.).
 • Celý text je složen pouze z vět. Věty začínají velkým písmenem a končí tečkou, vykřičníkem, otazníkem či trojtečkou. Pauzy (prázdná místa, kdy tázaný nekomunikuje) se do zápisu nezaznamenávají. Nepište do přepisu ani žádné vlastní poznámky. Pište pouze to, co v rozhovoru (nahrávce) zaznívá.
 • Jedná-li se o nedokončenou výpověď (tzv. apoziopezi), užíváme tři tečky „…“ (např. „Jak se do lesa volá…“). Není-li nedokončená výpověď zřetelná, využije se běžná tečka na konci věty.
 • Co je vysloveno ortoepicky (tj. podle zásad výslovnosti spisovného jazyka), zapisuje se ortograficky (tj. podle platného pravopisu). Slova obecné češtiny, která se od spisovné normy odlišují jen málo (např. „malej, lítat, mlejn“), se zapisují ve vyslovené podobě. Výraznější odchylky (např. „když → dyž, mohl → moch“) a protetické „v“ („votevřít vokno“) se přepisují do spisovné podoby. Je ovšem klíčové, aby byl zápis co nejvíce autentický a obecně-české jevy (např. „bysme) zůstaly zachovány (např. „Byl tam takovej mladej týpek, kterýmu bysme nehádali pod dvacet. A ten chrchlal jak starej funebrák.“).
 • Citoslovce se přepisují v podobě, jak jsou pronesena, s přihlédnutím k podobě, která je uvedena v Příručce UJČ, http://prirucka.ujc.cas.cz (např. nikoliv „hmmm“, ale „hm“). Není-li podoba v Příručce uvedena a je-li slovo pro zápis srozumitelné, přepíše se doslova, jak je proneseno. Není-li slovo srozumitelné, nahradí se nejbližším možným slovem (významově).
 • Je-li v rámci promluvy pronesena přímá řeč (např. PajaM: A Franta mi povídá: „Ty jsi ale šikula!“), označí se tato vložená přímá řeč uvozovkami. Není-li situace jednoznačná, dává se přednost zápisu sdělení bez uvozovek (tj. jak je v zápisu běžné).
Vzory informovaného souhlasu

Připravili jsme pro vás dva vzory informovaného souhlasu. První je více neformální, druhý je určený převážně pro méně známé respondenty.

„Chtěl(a) bych tě poprosit o rozhovor k současné situaci, k tomu, jak se ti v ní žije. Tento rozhovor by nám pomohl získat konkrétní údaje o tom, jak lidé v různých podmínkách na koronavirovou pandemii reagují. Smyslem je shromáždit dostatek dat, abychom lépe porozuměli tomu, jaké jsou psychologické dopady takové situace. Projekt se jmenuje JUPSYCOR a já jsem jedním z tazatelů.
Rád(a) bych si s tebou popovídala o současné situaci, o tom co děláš a jak se cítíš a udělal si záznam tvých komentářů, abych na nic nezapomněl(a). Z tohoto záznamu potom vynechám všechny údaje, které by nějak odkazovaly na na tebe, a poté teprve záznam zapíšu do databáze. Samozřejmě můžeš i v průběhu rozhovoru, nebo po něm říci, že si nepřeješ, aby se tento rozhovor dál zpracovával a já ho smažu.

Neformální verze informovaného souhlasu

„Souhlasíte s poskytnutím rozhovoru, který se bude týkat Vašeho chování a prožívání v několika uplynulých dnech, v souvislosti s aktuální situací a s výskytem koronaviru v ČR?
Část rozhovoru bude mou osobou zvukově nahrána, přepsána anonymizována. Výsledky rozhovoru budou využity pro studii JUPSYCOR: Psychologické souvislosti výskytu koronaviru v ČR. Dotazovatelem a Vaší kontaktní osobou budu já, [doplňte své jméno].
Máte právo rozhovor kdykoliv přerušit a studie se nezúčastnit. V tomto případě nebudou shromažďovány žádné Vaše informace. Zvukový záznam tohoto rozhovoru bude bezprostředně po anonymizovaném přepisu vymazán.
Rozhovor probíhá dne [doplňte aktuální datum] v [doplňte aktuální čas]. Souhlasíte s poskytnutím rozhovoru?“

Formální verze informovaného souhlasu